lu.se

KOMPLITT - Forum för komparativ litteraturvetenskap

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

KOMPLITT - Forum för komparativ litteraturvetenskap

Program Komplitt våren 2017

26 januari 15-17, SOL:H140. Möte om framtida samarbete och publicering (se tidigare inbjudan).

 

17 februari 13-15, SOL:L503. Elisabeth Friis och Karin Nykvist, Lunds universitet: ”Flerspråkiga strategier i samtida nordisk litteratur”

 

10 mars 13-15, SOL:L503. Frederik Tygstrup, Københavns Universitet: “After Literature. The Geographies, Technologies, and Epistemologies of Reading and Writing in the Early 21st Century”

 

5 april 15-17, SOL:H135b. Cristine Sarrimo, Lunds universitet: “Föreställningar om spatialitet i senmodern svensk prosa – exemplet Hassan Loo Sattarvandi”

 

24 april, 15-17, SOL:H135b. Josh Lambert, University of Massachusetts Amherst: "What's Jewish about Obscenity in America?"

 

3 maj 13-15, SOL:H435. Cian Duffy, Lunds universitet: “English and Danish romanticisms: the possibilities and problems of comparative reading”

 

11 maj, 13-15, SOL:H140. Shuangyi Li, Lunds universitet: ”De-pathologizing Perversion: Proust’s Sexual Discourses and Their Chinese Translations”

 

19 maj, 13-15, SOL:L503. Antonio Monegal, Universitat de Barcelona: “Comparative Literature and the Crisis of Relevance”

 

8 juni, 15-17, SOL H140. Wrap-up/diskussion ang. publikation.

Program för hösten 2016 (tema: spatialitet)

OBS! Seminariet med Cristine Sarrimo den 5/12 är inställt!

 

 

Internationellt sett har det komparativa litteraturstudiet fått en förnyad aktualitet de senaste åren, inte minst tack vare det allt större intresset för världslitteratur. På de årliga konferenser som arrangeras av ACLA (American Comparative Literature Association) och ICLA (International Comparative Literature Association) har deltagarna aldrig varit fler och aldrig förut kommit från så många delar av världen. Vi är många litteraturvetare på SOL, inom allmän litteraturvetenskap såväl som inom de olika språken, och inte sällan arbetar vi med liknande frågeställningar, teorier och metoder – ibland till och med samma författare. Med den samlade kompetens och de många litteraturvetenskapliga perspektiv som ryms inom SOL:s väggar finns det all anledning att låta oss inspireras av den internationella utvecklingen, och se hur vi kan bidra till diskussionen.

Med förhoppningar om fler samarbeten och gemensamma diskussioner kring litteratur vill vi bjuda in alla intresserade till denna seminarieserie - både studenter på avancerad nivå, forskarstuderande och seniora forskare.

 

Om du vill få kontinuerlig information om seminariet, skicka ett meddelande till

christian.claesson@rom.lu.se / annika.morte_alling@rom.lu.se

 

Språk: svenska, ev. även engelska.

 

Alla intresserade hjärtligt välkomna!

 

Alexander Bareis (tyska)

Christian Claesson (spanska)

Annika Mörte Alling (franska)

Paul Tenngart (litteraturvetenskap)

Program för våren 2016

Program för hösten 2015

Program för våren 2015

Program hösten 2014

Program våren 2014

Program för vårterminen finns i pdf-filen ovan. Flera bidrag handlar denna vår om översättning och reception och vi hoppas att detta kan mynna ut i intressanta jämförelser. Storbritannien, USA, Frankrike, Sverige är i fokus och – i tre av bidragen – 1800-talet.

Alla hjärtligt välkomna!

Hösten 2013

Under höstterminen kommer vi att ägna oss åt autofiktion i vidaste mening. Vårt första möte gästas av Cristine Sarrimo, som kommer att presentera sin forskning om Jagets självframställning (31/10, kl 15-17, H135b). Övriga seminarier inplanerade just nu är ett seminarium om Proust idag (12/11, kl 15-17, A339), som Paul Tenngart, Neal Ashley Thing och andra kommer att hålla i. Den 28/11 (kl 15-17, H140) får vi besök av Poul Behrendt från Köpenhamns universitet, som kommer att tala om "Autofiktion – Dobbeltkontrakt – Selvfortælling". Den 5/12 (kl 15-17, H140) kommer Alexander Bareis talar om autofiktion på tyska - en överblick över den aktuella autofiktionsdiskussionen i det tyskspråkiga området. Alla är hjärtligt välkomna! Väl mött!

Utskick inför andra mötet, vt 13

Vid första mötet stod det klart att det finns ett starkt intresse för ett forum för komparativ litteraturvetenskap vid SOL. Lika klart är det att vi ingalunda vill vara normativa utan ha en öppen inställning till vad komparativ litteraturvetenskap kan vara.

 

Forumet kommer att träffas en gång i månaden, antingen onsdag eller torsdag eftermiddag, och regelmässigt följas av ett mer ledigt postseminarium. Redan nu finns en hemsida för forumet på seminarium.ht.lu.se/forum-for-komparativ-litteraturvetenskap/. När arbetet kommit igång kommer också en separat mejlinglista att upprättas. Alla kan föreslå komparativa teman för forumet; rimligtvis kommer varje termin ha ett specifikt tema. Olika arbetsformer kan tänkas – gästföreläsningar, work-in-progress, konferensrapporter – men för att forumet ska rulla på och inte kännas som en börda bör inte särskilt mycket förberedelse krävas inför varje träff. Tanken är snarare att det kommer vara tillräckligt med det vi tillför från våra respektive ämnen.

 

Flera möjliga teman diskuterades:

 

• Intermedialitet

• Översättning. Litteratur i översättning. Översättningens betydelse för bokmarknaden

• Proust och autofiktion (antingen tillsammans eller som två separata ämnen)

• Receptionsaspekter och receptionsforskning i Sverige: vad göra för att stimulera receptionsforskning? Vilka nya teorier finns?

• Flerspråklighet: flera språk i samma texter

 

De resterande träffarna under vårterminen kommer sannolikt läggas på att diskutera arbetsformer samt vad komparativ litteraturvetenskap är och kan vara. Vid nästa möte kan det vara bra att lite mer ingående förklara varifrån vi kommer, hur vår forskning ser ut, hur man ser på komparativ litteraturvetenskap, hur respektive forskningstradition ser ut.

 

Självklart är även doktorander är välkomna att delta vid seminariet!